devopsdays Houston
Oct 4 - 5, 2022
Houston
devopsdays Fortaleza
Oct 8, 2022
Fortaleza
devopsdays La Paz
Oct 15, 2022
La Paz
devopsdays Eindhoven
Oct 20 - 21, 2022
Eindhoven
devopsdays Tampa Bay
Oct 21, 2022
Tampa Bay
devopsdays Warsaw
Oct 24 - 25, 2022
Warsaw
devopsdays Montréal
Oct 26 - 27, 2022
Montréal
devopsdays Des Moines
Oct 27 - 28, 2022
Des Moines
devopsdays Oslo
Nov 2, 2022
Oslo
devopsdays Rio de Janeiro
Nov 5, 2022
Rio de Janeiro
devopsdays Almaty
Nov 11, 2022
Almaty
devopsdays Chattanooga
Nov 14, 2022
Chattanooga
devopsdays Bengaluru
Nov 18 - 19, 2022
Bengaluru
devopsdays Ukraine
Nov 21 - 22, 2022
Ukraine
devopsdays Bogotá
Nov 25, 2022
Bogotá
devopsdays Recife
Dec 10, 2022
Recife
devopsdays Tel Aviv
Dec 14 - 15, 2022
Tel Aviv
devopsdays Los Angeles
Mar 10, 2023
Los Angeles
devopsdays Salt Lake City
Mar 14 - 15, 2023
Salt Lake City
devopsdays Nashville
Apr 6 - 7, 2023
Nashville
devopsdays Birmingham, AL
Apr 20 - 21, 2023
Birmingham, AL
devopsdays Zurich (Winterthur)
May 3 - 4, 2023
Zurich (Winterthur)
devopsdays Birmingham UK
Jun 15 - 16, 2023
Birmingham UK
devopsdays indianapolis
Oct 5 - 6, 2023
indianapolis