Program

08:00 - 08:30
Abertura
08:30 - 09:30
Palestra 1
09:30 - 10:30
Palestra 2
10:30 - 11:30
Palestra 3
11:30 - 13:00
Almoço
13:00 - 14:00
Palestra 4
14:00 - 15:00
Palestra 5
15:00 - 15:30
Pausa
15:30 - 16:30
Palestra 6
16:45 - 17:00
Encerramento