devopsdays Tel Aviv

-

Smolarz Auditorium, Tel Aviv University
Devopsdays is coming to Tel Aviv!

Other Tel Aviv Events
2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Dates
Wednesday, Nov 24, 2021 - Thursday, Nov 25, 2021