devopsdays AlmatyAlmaty
Bayzakov st., 280, SmartPoint, Smart Space
https://devopsdays.kzDates
Friday, Nov 11, 2022 - Friday, Nov 11, 2022