devopsdays shanghai
Dec 6, 2020
shanghai
devopsdays Baku
Dec 19, 2020
Baku
devopsdays Aarhus
Feb 3 - 4, 2021
Aarhus
devopsdays Texas
Mar 2, 2021
Texas
devopsdays Birmingham
Mar 4 - 5, 2021
Birmingham
devopsdays Nashville
Apr 1 - 2, 2021
Nashville
devopsdays Boise
Apr 6 - 7, 2021
Boise
devopsdays raleigh
Apr 8, 2021
raleigh
devopsdays Zürich (Winterthur)
Apr 21 - 22, 2021
Zürich (Winterthur)
devopsdays Houston
Apr 21 - 22, 2021
Houston
devopsdays Seattle
May 4, 2021
Seattle
devopsdays Paris
May 18, 2021
Paris
devopsdays Portugal
May 24 - 25, 2021
Portugal
devopsdays Poznań
May 24 - 25, 2021
Poznań
devopsdays Prague
Jun 2 - 3, 2021
Prague
devopsdays Minneapolis
Jul 20 - 21, 2021
Minneapolis
devopsdays Medellín
Jul 30 - 31, 2021
Medellín
devopsdays Dallas
Aug 25 - 26, 2021
Dallas
devopsdays Bogotá
Sep 22 - 23, 2021
Bogotá
devopsdays Boston
Sep 27, 2021
Boston