Yuriy Bulich, Dina Maltseva, Evgeniy Pankov

DevOps-enthusiasts in Rosbank.

Yuriy Bulich, Dina Maltseva, Evgeniy Pankov at Moscow 2019

Yuriy Bulich, Dina Maltseva, Evgeniy Pankov